Profesora

Efter att i många år varit världens snyggaste människa så kände jag kallet att bli världens smartaste. Jag skapade Profesora. Hon debuterade som röst i ”En lektion med Profesora” på Radioteatern i P1 2004. Året efter turnérade Profesora runt i Sverige i 27 olika städer och levererade lärdom och sång.

Med på turnén fanns ”Styret”, Marcella Svensson, som var sidekick och musiker och ”Lyset”, Vendela Fredricson, som var tekniker och chaufför. Uje Brandelius skrev musiken. Riksteatern JAM producerade föreläsningsresan. År 2006 släpptes låtarna från föreläsningen på cd. Frågor. Hur kombinerar man kärlek, arbete och vänskap? Hur blir man en SBK:are? En självförsörjande, bildad, kvinna.

After having been the world’s most beautiful for many years, I wanted to be the world’s smartest. I created Profesora. Her debut was on the radio show ”En lektion med Profesora” which was broadcasted on Radioteatern, National Radio P1 2004. The year after, I toured around Sweden, to 27 different towns as Profesora and spread knowledge and music. I had ”Styret”, Marcella Svensson, with me on the tour as a sidekick and musician and ”Lyset”, Vendela Fredricson, as a technician and driver. Uje Brandelius wrote the music. Riksteatern JAM produced the lecture-tour. The songs were released on a cd 2006, by NONS Records. Questions. How do you combine love, work and friendship? How do you become a SEW- a self-supporting, educated woman?

Det behövdes ingen jury för att jag skulle bli Miss Universum och det behövs ingen doktorsavhandling för att jag ska bli Profesora. Det är jag som är lärare och det är du som ska lyssna. Mina spottloskor är diamanter som landar på gatan och där kommer påven och slickar upp dom från trottoaren och då börjar han fatta. Aha, allt va visst inte sant i den tjocka boken bibeln. Det var inte Gud Fader som skapade himlen, havet, världen och stjärnorna, Nej det var Heliga Guds Moder. Guds enfödde barn var inte en pojke. Det var en kvinna och vem vet, det är kanske kvinnan som sitter bredvid dig. Sug lärdomen från mina läppar. Kunskap är inget du kan få serverad på närmsta kvartersrestaurang med bea och pommes. Kunskap absorberas por för por och det kan ta flera år innan du har fattat vad som har hänt. Och då kommer allt jag har lärt dig att förädlas och koncentreras till en liten liten pinne och när den pinnen kommer ut från din lilla stjärt får du inte bara ära och berömmelse utan också evigt liv. Så agera svamp och sug. Ämnena blir historia, konst och litteratur. Tyvärr hinner vi inte gå in nånting på manshistoria eller manslitteratur, så dom som har det specialintresset får läsa in det på egen hand. Kunskap, vem äger den? Var kommer den ifrån? Det är väl kvinnlig intuition. My ass. Stajla med det? Verifiering och källförteckning! Tror du att du kommer att bli inkallad som expert i ”Snillen spekulerar” och sitta i tv-soffan och bräsa med bena? Nej, jag tror inte det. Den kunskap som räknas i den här världen är av ett helt annat slag och kommer från ett annat håll. Atomer, protoner, kontexter, effekter, makter, pakter, strängar, pengar. Hypatia levde 370-415 och kartlade himlakroppar och uppfann hydrometern. Uppsala Universitet grundades 1477, kvinnor fick tillträde 1880. Antal kvinnliga professorer år 2008 var 18 %. Hur många gånger kan jag återfödas? Anna själv tredje fjärde femte? Elin Wägner levde 1882-1945. Barbro Alving söp med gubbarna och hade hembiträde. Ellen Key hade hund. Förstår du, går det in? Profesora, jag är noggrann, jag skriver fina meningar. Ja, det är bäst. Be till Martin Luther, förhörets tid är kommen. Göran Greider städar i min lägenhet, Jan Guillou lagar maten. Jan Myrdahl vattnar pelargornierna. Lärdomen kallar. Piskan! Inte stoppa huvudet i ugnen. Ett äktenskap hjälper mannens karriär, ett äktenskap stjälper en kvinnas karriär. Är det en omöjlig ekvation att skriva dikter och ta ut soporna. Be Ted Hughes att göra det. Jag har inte tid, jag har vigt mitt liv åt vetenskapen.

There was no need for a jury for me to become Miss Universum and there is no need for a dissertation for me to become Profesora. I am the teacher and you will listen. My globs of phlegm are diamonds that fall onto the street and there comes the pope and licks them up and then he starts to realize. Oh, not everything was true in the big fat Bible book. It wasn’t God the Father who created heaven, the world and the stars. No, it was the Holy Mother of God. God’s only child wasn’t a boy. It was a woman, and who knows, it may be the woman beside you. Suck the knowledge from my lips.

Knowledge is not a thing you can be served at the nearest pub with béarnaise sauce. Knowledge is absorbed pore by pore and it can take years before you get what has happened. Then everything I have taught you will sublimate into a little, little stick and when that stick appears from your little butt, you will have not only receive glory and fame, but also, eternal life. So be a sponge and suck! The subjects will be history, art and literature. Unfortunately we have no time for male history or male literature, so those of you that have that as a special interest will have to read that on your own. Knowledge, who owns it? Where does it come from? I suppose it’s female intuition. My ass. Do you think you can impress anyone with that? Authentication, source reference! Do you think you will be called upon as an expert for BBC World news and sit on their tv-couches and get to spread your legs there? No, I don’t think so. The knowledge that counts in this world is of another kind and comes from another direction. Atoms, protons, contexts, reactions, power, pacts, strings, cash. Hypatia lived 370-415 AD and mapped celestial bodies and invented the hydrometer. The University of Uppsala was founded 1477, women were allowed to study there 1880. The number of female professors in 2008 was 18%. How many times can I be reincarnated? Anna selbdritt, third, fourth, fifth time? Elin Wägner lived 1882-1945. Barbro Alving drank with the guys and had a maid. Ellen Key had a dog. Do you get it? Profesora, I am thorough, I write pretty sentences. Well, that’s good for you. Pray to Martin Luther, the time of interrogation has come. Göran Greider is cleaning my apartment. Jan Guillou is cooking. Jan Myrdahl waters my plants. A call to great learning! The whip! Don’t put your head in the oven. A marriage helps a man’s career, a marriage ruins a woman’s career. Is it an impossible equation to write poems and take out the garbage? Ask Ted Hughes to do it. I don’t have the time, I have dedicated my life to science.